Trygghetslöftet

Hela Malmö ska vara en trygg plats att vistas på, oavsett tid på dygnet. På bussen hem, efter biobesöket och på löprundan – överallt och för alla. Trygghetsfrågorna har högsta prioritet och kommer att sättas överst på dagordningen från dag ett. Det är vårt trygghetslöfte till malmöborna.

Förslag på nationell nivå:

 • Nationell trygghetssatsning på Malmö

Malmö behöver en ökad polisnärvaro i staden. Malmöborna kan inte vänta på att regeringen ska utbilda fler poliser. Det krävs en omedelbar och permanent förstärkning av polisen i Malmö för att kunna möta den allvarliga utvecklingen kring våld och narkotika men också för att kunna bistå åklagarväsendet med de tusentals ärenden som ligger på hög.

 • Kommunala ordningspoliser

MalmöAlliansen vill att staten möjliggör för kommuner att kunna anställa kommunala poliser. Det skulle säkerställa att det är malmöbornas prioriteringar som styr framför Stockholms. Kommunala poliser skulle fokusera på ordningshållning och brottsförebyggande arbete samtidigt som de skulle ge tid för den statliga polisen att ägna sig åt sitt viktiga arbete.

 • Uppstramning av häktningsreglerna vid grova brott

Reglerna för häktning måste ses över rent generellt inte bara för vapeninnehav. I dag försätts misstänkta på fri fot även vid relativt grova brott. Särskilt besvärligt är det med ålderskategorin 15 – 18 år där frigivning snarare är regel än undantag. En åldersgrupp som i Malmö tyvärr används som medel i den grova organiserade brottslighetens arbete just med anledning av problemen kring häktning. Tillsammans med en uppstramning av häktningsreglerna krävs fler platser för LVU och snabbare insatser från Socialtjänsten.

 • Se över införandet av kronvittnessystem

I kampen mot den grova organiserade brottligheten behöver alla åtgärder vidtas. Därför vill MalmöAlliansen utreda om kriminella som vittnar mot sina medbrottslingar ska kunna få sänkt straff. Vid ett införande av kronvittnessystem är det viktigt att vittnesuppgifter kan styrkas av annan bevisning.

 • Införa ett nytt brott – våld mot alarmeringstjänstpersonal

Redan våren 2017 föreslog MalmöAlliansen att det behövs en skärpning i straff för attacker mot blåljuspersonal. Problemet är att personal i räddningstjänsten och sjukvården i dag inte omfattas av samma skydd som till exempel poliser eftersom de inte utövar myndighetsutövning. Detta måste ändras så att våld eller hot mot personal inom räddningstjänsten och sjukvård straffas lika hårt som våld eller hot mot poliser.

Förslag på lokal nivå:

 • 100 kommunala ordningsvakter – Malmös ordningsvaktskår

I nuläget finns det inget lagstöd för en kommun att anställa poliser. Samtidigt är situationen i Malmö akut. Något måste göras. MalmöAlliansen vill anställa 100 ordningsvakter och skapa en kommunal ordningsvaktkår.

Främst handlar det om patrullerande arbete och synlighet på offentliga platser för att genom ökad närvaro förebygga och förhindra brott och ordningsstörningar. Med rätt ledning och i nära dialog med Polisen kan det trygghetsskapande arbetet därmed förstärkas.

 • Ökad kameraövervakning på offentliga platser

För att minska kriminaliteten och öka tryggheten vill MalmöAlliansen öka antalet insatser i stadens brottsbelastade områden genom utökad satsning på kameraövervakning på centrala platser som exempelvis sjukhusområdet men också i större utsträckning i de brottsbelastade områdena. Bekämpningen av målvakter för bilar är fortsatt prioriterad.

 • En trygg kollektivtrafik för alla resenärer

Malmöborna ska kunna känna sig trygga i användandet av stadens kollektivtrafik men också busschaufförerna i sitt arbete. Över tid har den upplevda otryggheten runt kollektivtrafiken ökat. Otryggheten speglar sig i obelysta områden i kollektivtrafiknäramiljöer, klotter och stöldligor. Tryggheten i och runt Malmös kollektivtrafik måste öka. MalmöAlliansen vill se ökad kameraövervakning vid våra kollektivtrafikknutpunkter och i anslutning till dessa samt en satsning på förstärkt belysning och upprensning av gatu- och torgmiljön i närheten av kollektivtrafiknära miljöer.

 • Ökade resurser till Insatsgrupp mot kriminalitet

Malmö stad har hösten 2017 tillsatt en arbetsgrupp liknande den som MalmöAlliansen i flera års tid förordat. En insatsgrupp tänkt att agera gemensamt med berörda parter som kommunstyrelsen, berörda förvaltningar, Polisen, Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med fokus på att störa den kriminella verksamheten. MalmöAlliansen vill att fler personer anställs inom tillsynsverksamheten för att bekämpa kriminaliteten i Malmö.

 • Ökade och långsiktiga satsningar på kvinnojourer

Stadens kvinnojourer behöver ges trygghet att arbeta långsiktigt och inte behöva söka årligt bidrag med oro över om verksamheten kan bedrivas eller ej.

 • Kommunal styrgrupp mot våldsbejakande extremism i Malmö

Kommunal styrgrupp mot våldsbejakande extremism i Malmö med insatsgrupp och samordnare enligt dansk modell skall tillsättas. Detta för en daglig kontakt med fältarbetare och personal i alla kommunens relevanta förvaltningar och andra aktörer. Det är viktigt att trossamfund ingår i det förebyggande arbetet genom en förbättrad dialog mellan kommun och samfund.

 • Inrätta en hederssamordnare och ett hedersråd

En hederssamordnare samt ett hedersråd skall inrättas för nolltolerans mot hedersförtryck. Det handlar om att samordna stadens insatser mot hedersförtryck och barnäktenskap. Arbetet mot hedersvåld måste dock förstärkas.

 • Nolltolerans mot barnäktenskap i Malmö.

I Malmö har barn som tvingats in i äktenskap placerats tillsammans med sina ofta mycket äldre män i samband med att de kommit hit som flyktingar. Malmö stad skall genom såväl ekonomiskt stöd som andra socialärenden tillämpa en nolltolerans mot barnäktenskap.

 

 

 

 

Tappade uppkopplingen