Kunskapslöftet

Vårt mål är att alla Malmös grundskolelever ska uppnå gymnasiebehörighet till något av gymnasieskolans program. Detta kräver dock att vi anpassar undervisningen efter elevernas olikheter och genomför en kunskapsreform för hela Malmö

En havererad skolpolitik kräver krafttag

Skolan i Malmö har under en lång tid sett fallande kunskapsresultat, ökad grad av ordningsproblem och ökad segregation. Nyligen vittnade Malmös lärare i media om en helt orimlig arbetssituation med dagliga kränkningar, hot och våld som inte anmäls eller följs upp. En nyligen genomförd enkät av Lärarnas Riksförbund visar att arbetssituationen i Malmö är akut: 13,4 % har blivit utsatta för hot på arbetsplatsen.

MalmöAlliansen menar att skolans problem i Malmö i grunden är ett politiskt misslyckande från de styrande socialdemokraterna och ett svek mot tusentals Malmöbarn som gått ut skolan med ofullständiga betyg och otillräckliga kunskaper, och därmed saknar en jämlik och rättvis chans i livet.

Därför tar vi nu initiativ till en kunskapsreform för hela Malmö.

Grundskolan ska ge alla barn lika förutsättningar

De kunskaper som eleverna ges i grundskolan avgör elevernas framtid. Detta kan man tydligt utläsa av den statistik och forskning som produceras på skolområdet. Ges barn olika förutsättningar redan i ett tidigt stadium i skolan ökar också skillnaderna över tid.

Barn med inlärningssvårigheter eller bristande kunskaper i svenska måste få hjälp direkt i de tidiga åldrarna för att inte halka efter. På samma sätt behöver Malmös skolor arbeta aktivt för att identifiera och rikta insatser mot de barn och unga som i ett tidigt skeende riskerar att gå in ett destruktivt beteende med våld, kränkande beteende och drogmissbruk.

Vi vet också idag att pojkar presterar sämre än flickor. En del av detta kan förklaras av utländsk bakgrund och låg utbildningsnivå på föräldrar och inte av kön. Pojkar med utländsk bakgrund som har föräldrar med låg utbildningsnivå har nämligen stor sannolikhet att falla efter i skolan jämfört med övriga elever. Detta är något som vi vill arbeta kraftfullt med eftersom det just är dessa som har lätt att hamna i en nedåtgående spiral med kriminalitet och utanförskap som följd. Skolan behöver bli bättre på att anpassas till både flickor och pojkars behov, vilket bekräftas av aktuell forskning.

Lärarna och kunskapen i centrum

Ett alarmerande problem i Malmös skolor är arbetssituationen för våra lärare. Vi ser lärarna som skolans främsta resurs. Därför är det fullkomligt oacceptabelt när respekten och auktoriteten för läraryrket ifrågasätts genom våld och kränkningar. Vuxenvärlden får inte svika barnen i hur man förväntas bete sig mot varandra i samhället. Lärarna måste kunna utföra sitt yrke, det vill säga att sprida kunskap. I dagsläget går tyvärr alltför mycket tid för lärarna åt att hantera bråk och elever som inte sköter sig.

Samtidigt har vi sett en stor ökning av antalet fall där föräldrar till elever försöker påverka rektors eller lärares beslut om elever, och även en ökning av hot mot lärare från föräldrar. Det är fullkomligt oacceptabelt att hot riktas mot den grupp yrkesaktiva som ska ge alla barn och unga kunskaper för att stå på egna ben.

Alliansen ser det därför som ett viktigt mål att återigen göra kunskapsförmedlingen och respekten för läraren till en central del i skolan.

Tappade uppkopplingen