Hållbarhetslöftet

MalmöAlliansen tar miljön på allvar. Vi vill se en hållbar, grön och levande stad full av liv och rörelse. Med torg fyllda av aktivitet, med parker som är ljusa och fulla av möjligheter och med ett stort ansvar för miljön, för våra barns framtid. Miljöarbetet måste genomsyra all politik och alltid tas i beaktning i den politik som förs i staden. Det är vårt hållbarhetslöfte till malmöborna.

Malmö ska vara en hållbar stad. Transportsystemet i Malmö har i dag stora brister.  Bilen är fortfarande nödvändig för att livspusslet ska gå ihop för många som bor och arbetar i Malmö. Samtidigt finns det många som både vill och kan leva ett liv utan bil så länge förutsättningarna finns. MalmöAlliansen vill därför öppna upp för nya gröna lösningar som underlättar för människor att växla från bilen till kollektivtrafik och cykel för att minska trängseln i stadskärnan.

Park & Rideanläggning är en parkeringsplats som enkelt nås från huvudvägnätet där resenärer kan ställa sin bil och resa till sitt slutmål med cykel eller kollektivtrafik. MalmöAlliansen vill bygga två Park & Rideanläggningar i anslutning till Spillepengen och stationen i Svågertorp där man på ett kostnads- och miljömässigt fördelaktigt sätt kan ställa bilen och fortsätta sin resa mot slutmålet med cykelvägar och högklassig kollektivtrafik. I anslutning till de anläggningarna vill vi se utökad kollektivtrafik med fler avgångar och expressbussar till centrum. I anslutning till anläggningarna vill vi även se tillgång till både hyrcyklar och parkeringsplatser med laddstolpar för elbilar. MalmöAlliansen vill utreda möjligheten att göra kollektivtrafikbiljetten giltig som parkeringsbiljett likt det system man på ett framgångsrikt sätt infört i bland annat Skottland.

För att underlätta för kollektivtrafikresenärerna vill vi fortsätta med det arbete som påbörjats med att utveckla Malmös kollektivtrafik. Vi vill se fler busslinjer vara helt elektrifierade för att minska utsläpp och buller, bygga fler busshållplatser med realtidsvisning och väderskydd för att göra väntetiden så behaglig som möjligt. Behovet av nattbussar bör ses över för att varje Malmöbo tryggt och enkelt ska kunna ta sig hem vilken tid på dygnet som helst. Vi vill även införa nattstopp på nattbussarna, dvs att de stannar vart som helst längst sin rutt för att öka tryggheten och minska avståndet mellan busshållplats och hem.

Malmö ska vara en ren stad. MalmöAlliansen vill arbeta för minskad nedskräpning, genom att ta ett krafttag mot de som skräpar ner. Fler soptunnor måste på plats över hela staden och ordningsstadgan måste efterlevas samt insatser vidtas för att så ska ske.

Malmö ska vara en grön, levande stad. Malmös torg är viktiga mötesplatser för våra medborgare och människor som besöker vår stad men i dag står många tomma och karga. Vi vill öka växtligheten på våra torg för att bidra till lokalmiljön och göra våra torg mer levande. För att tillgängliggöra dessa vill vi se över möjligheten att gräva ner parkeringar under torg såsom parkeringen på Stortorget och möjliggöra för bland annat kultur, evenemang, försäljning och uteserveringar att ta plats på torgen.

Malmö ska vara en stad som tar ansvar för framtiden. Det rödgröna styret klarar inte av att leva upp till de miljömål som Malmö Stad har satt till 2020. Vi i MalmöAlliansen står bakom dessa miljömål och anser att Malmös miljöarbete både måste förbättras och effektiviseras för att vi ska ha en chans att leva upp till dem. För att göra detta lovar MalmöAlliansen att införa följande miljöåtgärder:

  • Bygg Park & Rideanläggningar i Svågertorp och Spillepengen för att förenkla för människor att byta från bilen till kollektivtrafiken och på så sätt minska trängsel och köer i stadskärnan.
  • Utveckla kollektivtrafiken på dagen och natten för att underlätta för människor att åka kollektivt.
  • Gräv ner ett parkeringshus under Davidshallstorg och gör torget levande genom att förenkla för exempelvis restauranger, kultur, uteserveringar, och butiker att etablera sig där.
  •  Bygg fler direkta cykelvägar, framförallt där cyklister i dag tvingas cykla i vägrenen på hårt trafikerade vägar samt utöka antalet cykelparkeringar som finns där Malmöborna rör sig.
  • Öka antalet nattbussar och inför nattstopp på utvalda linjer så att resenärerna kan trycka på stopp och gå av när som helst på rutten för tryggare resor under nattetid.
Tappade uppkopplingen