Äldrelöftet

Valfrihet, mångfald och tillgänglighet är vårt löfte till Malmös äldre. Välfärden i Malmö ska vara av högsta kvalitet. Den som behöver samhällets stöd som mest ska aldrig behöva oroa sig över att inte få hjälp. Vården och omsorgen ska i alla delar vara trygg och utgå från våra äldres behov och önskemål.

Malmö ska bli en stad att kunna åldras med värdighet i

I Socialstyrelsens jämförelse av äldreomsorgen i Sveriges kommuner når Malmös äldreomsorg år efter år ovärdigt låga nivåer. På frågan om bemötande, förtroende och tryggheten inom hemtjänsten kommer Malmö på plats 284 av 288. När frågan om inflytande och tillräckligt med tid inom hemtjänsten kommer Malmö på plats 267 av 287. Samtidigt finns det idag endast två kommunala trygghetsboenden där väntetiden kan vara uppemot 7 år. Detta är oacceptabla siffror och visar på en underprioriterad äldreomsorg för våra äldre i Malmö stad.

Situationen inom Malmö stads äldreomsorg är allvarlig. För att komma till rätta med den krävs ett omfattande reformpaket med fokus på valfrihet, mångfald och tillgänglighet men det krävs också en resursförstärkning av Malmö stads omsorgsverksamhet för att kunna ge en omsorg till våra äldre. Malmös äldre måste kunna lita på att vården och omsorgen fungerar och levererar en hög kvalitet.

MalmöAlliansen går därför till val på ett äldrelöfte där vi lovar att genomföra de reformer som behövs för en ökad kvalitet och tillgänglighet men också att förstärka Malmö stads äldreomsorg med de resurser som behövs.

För en värdig omsorg för alla:

Äldreboendegaranti för den som är över 85 år. Den som är över 85 år ska ha rätt att flytta till anpassat boende när personen själv bedömer att behovet finns. Detta innebär att kommunen ska kunna erbjuda plats på antingen ett trygghets- eller seniorboende eller särskilda boenden när det behövs för den över 85 år och så önskar.

Rätt att välja i hemtjänsten och fler aktörer inom omsorgen. Det ska vara möjligt för den enskilda brukaren av stadens omsorg att välja den utförare av tjänsten som brukaren själv önskar. Därför lovar MalmöAlliansen att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. De fria aktörer som vill vara med och ta ansvar för äldreomsorgen i Malmö ska också få göra det och vara en självklar del i stadens omsorgsarbete. För MalmöAlliansen är eget inflytande och tillgänglighet hög prioritet inom stadens vård- och omsorg.

Digitalisering för en bättre hemtjänst. Genom en digitalisering av delar av hemtjänstens verksamhet som exempelvis matinköp, elektroniska lås samt inom tillsynen möjliggör vi för en förstärkt hemtjänst för våra äldre och en förbättrad arbetsmiljö för den viktiga personalen. Digitaliseringen medför en ökad valfrihet, en förstärkt kvalitet men också en ökad trygghet då det skapar möjligheter för en ökad personalkontinuitet.

Detta samtidigt som digitaliseringen skapar utrymme för att göra viktiga investeringar inom äldreomsorgen. Varenda krona som kommer att sparas på digitaliseringen av hemtjänsten kommer att återinvestera inom äldreomsorgen i Malmö.

Inför generations- och profilerande boenden. Införande av generations- och profilerade boenden är ett led i ökad valfrihet gentemot stadens äldre men också en del i arbetet för att motverka den ensamhet som många äldre känner. Genom att kombinera ett äldreboende med exempelvis en förskola eller studentboende, kan vissa utrymmen användas gemensamt, för att skapa naturliga möten över generationsgränserna. MalmöAlliansen vill se uppförandet av stadens första generationsboende i samband med etablerandet av vårt förslag om ny stadsdel vid Stadion.

Profilerade boenden ska skapas för att anpassa boenden efter särskilda intressen och profiler. En längtan efter att kunna njuta av exempelvis natur och kultur ska kunna vara möjligt även på äldre dagar. Extra viktigt blir detta med tanke den mångfald av nationaliteter som finns inom de äldre i Malmö där äldreboenden med särskild språkkompetens och kännedom om den äldres kultur blir en naturlig del av valfriheten.

God, hälsosam kost för ökad livskvalitet. En god och hälsosam mat är av yttersta vikt för de äldres livskvalitet. Det är viktigt att kosten inom äldreomsorgen håller hög kvalitet, är näringsrik och en höjdpunkt i vardagen. Måltidsmodellen som är framtagen av livsmedelsverket innefattar mer än bara maten på tallriken. Den tar även saker såsom rummet, trivseln och den generella uppfattningen i beaktning. Vi vill se en ökad användning av måltidsmodellen samt ökade kvalitetskontroller för kosten inom äldreomsorgen. Förutom den generella upplevelsen när den gäller matupplevelsen är det också viktigt att det är en bra mat som serveras till Malmös äldre. Därför vill vi också se ett ökat inköp av mat som lever upp till en kvalitet av svensk standard.

Fler förslag för en förstärkt äldreomsorg:

Måltidsvän. Den ofrivilliga ensamheten kan bli särskilt påtaglig vid måltidssituationer. Konceptet ”måltidsvän” som framgångsrikt används i en rad kommuner ska införas för att möjliggöra för stadens äldre att få matsällskap.

Äldreombudsman i Malmö. En äldreombudsman ska upprättas i syfte att bevaka våra äldres intressen och rättigheter samt öka kunskapen av äldres behov inom kommunens verksamhetsområden.

Utevistelsegaranti införs. Malmös vård- och omsorgstagare måste alla garanteras rätten till möjlighet att vistas ute om önskan så finns. Alliansen vill införa en utevistelsegaranti för Malmös äldre.

Uppsökande verksamhet.  För att motverka den ofrivilliga ensamheten vill vi öka samarbetet mellan Malmö stad och ideella föreningar, för att genom uppsökande verksamhet aktivera äldre som i dag står utanför föreningslivet. Väntjänsten, som är ett nätverk av frivilliga, är ett värdefullt komplement till hemtjänsten, där de som är äldre eller funktionshindrade kan ges stöd i form av hembesök och promenader med mera.

 

Tappade uppkopplingen